Надлежност суда

Надлежност суда

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 10/2023) ставом 2 члана 14 је утврђено да „Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности“. Ставом 4 наведеног члана дефинисано је „Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд“. Чланом 17 у ставу 3 предвиђено је „Привредни суд оснива се за територију једног или више градова, односно више општина“.

 

Чланом 27 Закона о уређењу судова одређена је надлежност привредних судова

 

- у спору између домаћег и страног привредног друштва, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у спору који настане између привредног субјекта и другог правног лица у обављању делатности привредног субјекта, као и ако је у наведеном спору једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства;

 

-  у спору о ауторском праву и сродним правима и заштити и употреби проналаска, индустријског дизајна, жигом заштићених ознака, ознаке географског порекла, топографије полупроводничких производа и права оплемењивача биљних сорти који настану између субјеката из тачке 1) овог става; у спору поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредног суда, а у спору поводом арбитражне одлуке само ако су донете у арбитражном поступку између субјеката из тачке 1) овог става;

 

- у спору који произлази из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредног субјекта, као и у спору о примени прописа о приватизацији и хартији од вредности;

 

- у спору о страном улагању; о броду и ваздухоплову, пловидби на мору и унутрашњим водама и спору у којем се примењује пловидбено и ваздухопловно право, изузев спора о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја, осим у спору за утврђење постојања заснивања и престанка радног односа који је покренут пре отварања стечаја.

 

Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар правног лица и другог субјекта, ако за то није надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу извршне и веродостојне исправе ако се односи на лице из става 1. тачка 1) овог члана, ако законом није друкчије прописано, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука из своје надлежности, ако законом није друкчије прописано, а одлуке избраног суда само ако је донета поводом спора из става 1. тачка 1) овог члана, ако законом није друкчије прописано; одлучује о признању и извршењу стране судске и арбитражне одлуке донете у спору из става 1. тачка 1) овог члана, ако законом није друкчије прописано; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на броду и ваздухоплову; води ванпарнични поступак који произлази из примене Закона о привредним друштвима.

 

Привредни суд у првом степену одлучује о привредном преступу и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде.

 

Привредни суд пружа међународну правну помоћ за питања из своје надлежности и врши друге надлежности и послове одређене законом.

 

 

Законом се може предвидети да у одређеној врсти правне ствари поступа само одређени привредни суд. 

 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“ бр. 101/13) чланом 5 став 1 утврђена је територијална надлежност привредних судова, док је у тачки 9 утврђена територијална надлежност  Привредног суда у Новом Саду за територију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за Град Нови Сад.