Надлежност суда

Надлежност суда

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

Законом о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. Закон, 101/2011, 101/2013 и 40/2015-др. закон) ставом 2 члана 11 је утврђено да „Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности“. Ставом 4 наведеног члана дефинисано је „Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Виши прекршајни суд и Управни суд“. Чланом 14 у ставу 2 предвиђено је „Привредни суд оснива се за територију једног или више градова, односно више општина“.

 

Чланом 25 Закона о уређењу судова одређена је надлежност привредних судова:

 

- у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти), у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, па и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства;

- у споровима о ауторским и сродним правима и заштити и употреби проналазака, модела, узорака, жигова и географских ознака порекла кад настану између субјеката из тачке 1 овог става; у споровима поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а у споровима поводом одлука избраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1 овог става;

- у споровима који произилазе из примене Закона о привредним друштвима или примене других прописа о организацији и статусу привредних субјеката, као и у споровима о примени прописа о приватизацији;

- у споровима о страним улагањима; о бродовима и ваздухопловима, пловидби на мору и унутрашњим водама, и споровима у којима се примењују пловидбено и ваздухопловно право, изузев спорова о превозу путника; о заштити фирме; поводом уписа у судски регистар; поводом стечаја и ликвидације.

 

Привредни суд у првом степену води поступак за упис у судски регистар правних лица и других субјеката ако за то није надлежан други орган; води поступак стечаја и реорганизације; одређује и спроводи извршење на основу веродостојних исправа када се односе на лица из тачке 1 става 1 овог члана, одређује и спроводи извршење и обезбеђење одлука привредних судова, а одлука изабраних судова само кад су донете у споровима из тачке 1 става 1 овог члана; одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука донетих у споровима из тачке 1 става 1 овог члана; одређује и спроводи извршење и обезбеђење на бродовима и ваздухопловима; води ванпарничне поступке који произилазе из примене Закона о привредним друштвима.

Привредни суд у првом степену одлучује о привредним преступима и с тим у вези о престанку заштитне мере или правне последице осуде.

Привредни суд врши и друге послове одређене законом.

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА НАДЛЕЖНОСТ

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“ бр. 101/13) чланом 5 став 1 утврђена је територијална надлежност привредних судова, док је у тачки 9 утврђена територијална надлежност  Привредног суда у Новом Саду за територију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за Град Нови Сад.