Привредни суд у Новом Саду (Окружни привредни суд) основала је Народна скупштина АП Војводина 19.11.1954. године, када је изабран први председник суда и судије («Службени лист АПВ» бр. 11/54). По Закону о привредним судовима, привредни судови који су судили у првом степену звали су се окружни привредни судови. На територији АП Војводине 1954. године су основана три окружна привредна суда: у Новом Саду, у Зрењанину и у Суботици. Током 45 година рада Окружни привредни суд у Новом Саду је више пута мењао назив, а као посебан суд је укидан и поново осниван.

По већ поменутом Закону о привредним судовима из 1954. године, установљено је три врсте привредних судова: окружни привредни судови (као првостепени), виши привредни судови (као првостепени и другостепени) и Врховни привредни суд ФНРЈ (као другостепени суд и суд који одлучује о ванредним правним лековима).

Пре оснивања Окружног привредног суда у Новом Саду, као првостепеног суда, спорове настале из привредно–правних односа решавала је Покрајинска државна арбитража АП Војводине. Народна скупштина Републике Србије је 30.10.1954. године укинула Покрајинску државну арбитражу и Законом о привредним судовима основала Виши привредни суд АП Војводине са седиштем у Новом Саду («Службени гласник НРС» бр. 56/54). Овај суд је био територијално надлежан за подручје целе покрајине и преузео је све нерешене предмете од укинуте Покрајинске арбитраже.

Територијална надлежност Окружног привредног суда у Новом Саду је 1954. године била одређена на град Нови Сад и срезове: бачко-паланачки, бечејски, жабаљски, земунски, кулски, новосадски, оџачки, румски, сремско-митровачки, старо-пазовачки и шидски.

Од 10.12.1955. године одређена је територијална надлежност Окружног привредног суда у Новом Саду за срезове: Бачка Паланка, Врбас, Нови Сад, Сремска Митровица и Стара Пазова («Службени лист АПВ» бр. 19/55).

Од 1960. године територијална надлежност Окружног привредног суда у Новом Саду сведена је на подручје среза Нови Сад («Службени лист АПВ» бр. 3/60 ).

Када је основан, Окружни привредни суд у Новом Саду је био смештен у згради Извршног већа АПВ, а имао је на располагању свега шест просторија и 21 запосленог. Од тога је већина била у шест већа и четири реферата. Било је предвиђено да се до краја 1954. године отвори још 14 радних места, а у 1955. години још пет. Регистар Окружног привредног суда се налазио у другој згради, у Окружном суду. Одлуком Извршног већа АПВ Окружни привредни суд се преселио у зграду Окружног суда у којој је на располагању имао 10 просторија. Тада је дошло до спајања Регистра са Окружним привредним судом.

За првог председника Окружног привредног суда у Новом Саду Народна скупштина АПВ дана 19.11.1954. године бирала је Ивана Тишму. Окружни привредни суд је у то време имао 6 судија, чији је животни просек износио 47 година. Суд је имао једног референта, три приправника, пет дактилографа, пет службеника и једног помоћног службеника. Све судије, референт и приправници имали су завршен Правни факултет. Тројица судија су имала положен судијски испит. До краја 1954. године у свим привредним судовима на територији АПВ Војводине није било ни једне жене судије. У Окружном привредном суду у Новом Саду од 117 предложених судија поротника 9 су биле жене. Суд је имао 3 судијска приправника.

Окружни привредни суд је за време 24-годишњег пословања имао два председника суда и 35 судија. Окружни привредни суд у Новом Саду постојао је од 19.11.1954. године до 30.04.1978. године, када Скупштина САП Војводине, изменама Закона о редовним судовима из 1975. године, укида Окружне привредне судове у Војводини («Службени лист САПВ» бр. 13/78). Истим Законом се предвиђа постојање општинских, виших и Врховног суда САП Војводине. Стварна надлежност виших судова обухватала је надлежност окружних и окружних привредних судова. Запослени у окружним и окружним привредним судовима настављају са радом у вишим судовима. Виши суд у Новом Саду постојао је до 09.11.1989. године. Скупштина САП Војводине доноси те године Закон о редовним судовима («Службени лист САПВ» бр. 32/89). По овом Закону редовни судови опште надлежности у САП Војводини су: општински, окружни судови и Врховни суд САП Војводине. И овим законом, као и претходним, оним из 1976. године, није предвиђено постојање привредних судова као посебних. Делокруг послова окружних привредних судова спада у надлежност окружних судова. Окружни суд у Новом Саду постојао је до 30.07.1991. године, када Скупштина Републике Србије доноси Закон о судовима Републике Србије.

Закон о редовним судовима из 1991. године поново образује привредне судове и разликује судове опште надлежности и привредне судове. Привредне судове чине привредни судови и Виши привредни суд. Тако је 30.07.1991. године поново основан Привредни суд у Новом Саду који као такав и данас постоји. Привредни суд у Новом Саду спада у веће судове у Србији и по броју судија и по броју предмета које решава.

Доношењем Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ број 63/01) чланом 84 предвиђено је да Закон о судовима („Сл. гласник РС“ бр. 46/91, 60/91, 18/92 и 71/92) престаје да важи од 01.01.2002. године изузев одредаба о надлежности, док је одредбом члана 80 став 2 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 63/01, 42/02) предвиђено да привредни судови образовани Законом о судовима добијају назив трговински судови, а Виши привредни суд добија назив Виши трговински суд.

Даном ступања на снагу Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. гласник РС“ бр. 55/04 и 61/05) дана 31.12.2004. године престаје надлежност трговинских судова за упис и вођење регистра привредних субјеката, осим одредаба које се односе на регистрацију предузетника које ступају на снагу 01.03.2005. године.

Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 63/01,42/02,27/03, 29/04,101/05 и 46/06) престао је да важи даном почетка примене Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 116/08), односно 01. јануара 2010. године.

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС) ставом 2 члана 11 је утврђено да „Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности“. Ставом 4 наведеног члана дефинисано је „Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Виши прекршајни суд и Управни суд“. Чланом 14 у ставу 2 предвиђено је „Привредни суд оснива се за територију једног или више градова, односно више општина“.

Закон о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС) престао је да важи даном конституисања Високог савета судства, тј. дана 10.05.2023. године

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 10/2023) ставом 2 члана 14 је утврђено да „Судска власт у Републици Србији припада судовима опште и посебне надлежности“. Ставом 4 наведеног члана дефинисано је „Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд“. Чланом 17 у ставу 3 предвиђено је „Привредни суд оснива се за територију једног или више градова, односно више општина“.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“ бр. 101/13) у члану 5 став 1 утврђена је територијална надлежност привредних судова, док је у тачки 9 утврђена територијална надлежност Привредног суда у Новом Саду за територију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад.

 

Привредни суд у Новом Саду 1997. године имао је 16 судија,  у 1998. години 19 судија, у 2009. години Трговински суд у Новом Саду  имао је 15 судија,  у 2010. години Привредни суд у Новом Саду имао је 11 судија. Од септембра 2011. године до децембра 2012. Године имао је 12 судија. У 2013. години у Привредном суду у Новом Саду поступало је 15 судија, а у 2014. години број судија је проширен на 17. Одлуком Високог савета судства донетој на седници одржаној дана 13. октобра 2015. године одлучено је да Привредни суд у Новом Саду има 18 судија.

 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ

 

ИВАН ТИШМА председник окружног привредног суда 1954 - 1975.

ТОДОР ГАЈИНОВ председник окружног привредног суда 1975 - 1977.

ДУШАН ШУПУТ председник окружног привредног суда 1977 - 1978.

 

У периоду од 1978. до 1986. године председници одељења привредног суда у оквиру Вишег суда у Новом Саду били су:

 

ДУШАН ШУПУТ

ЖИВКО КИСЕЛИЧКИ

 

ВЕРА НЕЋАК председник привредног суда 1992 - 2000.

Мр МИЛЕ Ј. КОРАЋ председник привредног суда 2000 - 2001.

ЖИВКО КИСЕЛИЧКИ в. д. председник трговинског суда 2001 - 2005.

ВЕЛИМИР ВЛАЈКОВИЋ председник трговинског суда 2005 – 2009.

ГОРАН ЦРЕВАР вршилац функције председника Привредног суда у Новом Саду 2010- 2014

СЛОБОДАН СРЕМЧЕВ председник Привредног суда у Новом Саду  2014-2019

ГОРДАНА РИСТИЋ  председник Привредног суда у Новом Саду  2019-