Притужбе на рад суда Величина: 0.04 MB

 

Странка и други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда кад сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход. (чл. 8 Закона о уређењу судова „Сл. гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон и 101/2011).

Председник суда:

-          разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;

 

-          председник   је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од пријема притужбе;

 

-          ако је притужба поднета преко министарства, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се, истовремено министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства;

 

-          ако је предмет притужбе распоред места суђења или предузимања поједине судске радње, председник може одредити друго место суђења или предузимања судске радње, најкасније до припремног рочишта или првог рочишта за главну расправу, уколико се тиме омогућава остваривање права странке на несметан приступ суду и поштовање законом утврђене месне надлежности; одлуку о одређивању места рочишта доноси председник суда најкасније у року од три дана од дана подношења притужбе суду; ако председник не одлучи о поднетој притужби, одлуку доноси председник непосредно вишег суда; исти је поступак и у случају када судија који поступа у предмету предложи измену распореда места суђења или предузимања поједине судске радње.