ПРИПРЕМА ЗА УПИС У РЕГИСТАР УСТАНОВА

УПУЋУЈУ СЕ странке да се приликом подношења пријаве у регистар који се води код Привредног суда у Новом Саду, придржавају децидно прописаног рока из члана 29 Закона о поступку за упис у судски регистар („Службени лист СРЈ“ број 80/94 и „Сл гласник РС“ број 55/2004), који гласи:
 
Пријава за упис у судски регистар подноси се у року од 15 дана од дана кад су се стекли услови за упис: оснивања, организовања, повезивања или престанка субјекта уписа; статусних промена и промена облика организовања субјекта уписа, података о субјектима уписа значајних за правни промет и других чињеница одређених законом, ако посебним законом није утврђен други рок.

НАПОМЕНА:
 • Све обрасце попуњавати ЋИРИЛИЦОМ
 • Попуњавати све стране у оквиру једног обрасца и штампати у једном примерку
 • Оглас штампати у три примерка
 • Одлуке и сагласности МОРАЈУ бити оригинални документи или ОВЕРЕНЕ копије

 


ЗА ПРОМЕНУ ДИРЕКТОРА ПОТРЕБНО ЈЕ:

 • ОБРАСЦИ: пријава, образац бр. 4 и оглас (SAMO OGLAS U 3 примерка)
 • Одлука о разрешењу старог директора
 • Одлука о именовању новог директора
 • Сагласност оснивача (уколико он није донео одлуку) – није потребна за вд директора осим за центре за социјални рад
 • Извод из казнене евиденције МУП-а и Привредног суда (захтев такође доступан на сајту или на пријему овог суда)
 • Оверен ОП образац
 •  

 • УПЛАТЕ:
  • трошак оглашавања 7.590,00 динара на рачун
   840-306802-58 (Привредни суд у Новом Саду)
  • такса за упис у регистар 1.570,00 динара на рачун
   840-29703845-68 (Привредни суд у Новом Саду)
  • такса за извод из казнене евиденције 190,00 динара на рачун
   840-29703845-68 (Привредни суд у Новом Саду)
 • За све уплате позив на број: модел 97 позив на број 92-223-106399480


 • ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ
  ПОТРЕБНО ЈЕ:

  • ОБРАСЦИ: пријава, образац бр. 3 и оглас (3 примерка) – доступни на сајту
  • Измена Статута (уколико исти садржи шифре делатности)
  • Уколико има промена у делатностима (додавње нових или брисање већ регистрованих делатности) потребна је сагласност оснивача за измену Статута
  •  

  • УПЛАТЕ:
   • трошак оглашавања 7.590,00 динара на рачун
    840-306802-58 (Привредни суд у Новом Саду)
   • такса за упис у регистар 1.570,00 динара на рачун
    840-29703845-68 (Привредни суд у Новом Саду)
 • За све уплате позив на број: модел 97 позив на број 92-223-106399480


 • ЗА ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ПОТРЕБНО ЈЕ:

  • ОБРАСЦИ: пријава, обрасци бр. 1 до 4 и оглас (3 примерка)
  • Одлука о основању
  • Статут
  • Доказ о основу коришћења простора за седиште субјекта уписа
  • Одлука о именовању директора
  • Извод из казнене евиденције МУП-а и Привредног суда за овлашћено лице (захтев такође доступан на сајту или на пријему овог суда)
  • Оверен ОП образац
  • Евентуално оснивачки улог
  •  

  • УПЛАТЕ:
   • трошак оглашавања 7.590,00 динара на рачун
    840-306802-58 (Привредни суд у Новом Саду)
   • такса за упис у регистар 2.880,00 динара на рачун
    840-29703845-68 (Привредни суд у Новом Саду)
   • такса за извод из казнене евиденције 190,00 динара на рачун
    840-29703845-68 (Привредни суд у Новом Саду)
  За све уплате позив на број: модел 97 позив на број 92-223-106399480
  Регистарски лист бр.1 Величина: 0.22 MB
  Регистарски лист бр.2 Величина: 0.24 MB
  Регистарски лист бр.3 Величина: 0.22 MB
  Регистарски лист бр.4 Величина: 0.23 MB
  Регистарски лист бр.5 Величина: 0.24 MB
  Регистарски лист бр.7 Величина: 0.22 MB
  Наставак прилога Величина: 0.34 MB
  Оглас о објављивању уписа у судски регистар Величина: 0.22 MB
  Пријава Величина: 0.23 MB
  Захтев за издавање оверених копија регистарских листова Величина: 0.01 MB
  Захтев за издавање извода из судског регистра Величина: 0.01 MB