У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник Републике Србије'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) јавност има право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже суд, а ''ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва'' (члан 1).

Информација од јавног значаја у смислу Закона јесте она информација ''којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна'' (члан 2).

Према члану 5 овог Закона свако има право да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна; свако има право да му се одређена информација учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Сагласно наведеном, суд је обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и чак слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.
Приступ информацијама од јавног значаја Величина: 0.01 MB