Zahtev Величина: 0.01 MB

Привредни суд у Новом Саду на захтев издаје следећа уверења:

за физичка лица:

-           да није осуђивано за привредне преступе

-           да није изречена мера забране обављања делатности за послове  заступања и посредовања у осигурању

за правна лица:

-          да се не води поступак стечаја

-          да није осуђивано за привредне преступе

-          да није изречена мера забране обављања делатности